dafa888casino网页版下载-The.1

您目前的位置: 首页
任俊
作者: 更新时间:2023-12-20 15:05:44

   任俊,男,理学博士,2023年毕业于湖南师范大学,主要从事新能源材料相关研究,累计发表学术论文12篇,其中SCI一作/共同一作文章5篇。

研究方向:

1.水系超级电容器

2.锂硫电池

科研项目:

发表文:

[1]Jun Ren, Miao Shen, Zhouli Li, Chunming Yang*, Yun Liang, Hong-En Wang*, Junhua Li, Neng Li, Dong Qian*, Journal Of Power Sources, 2021, 501, 230003.

[2]Jun Ren, Qing Wang, Qian Xiang, Chunming Yang*, Yun Liang, Jinlong Liu, Junhua Li, Dong Qian*, Journal of Energy Storage, 2023, 58, 106338.

[3]Jun Ren, Qing Wang, Qian Xiang, Chunming Yang*, Yun Liang, Junhua Li, Jinlong Liu*, Dong Qian*. Chemical Engineering Science, 2023, 280, 119026.

[4]Zhouli Li, Jun Ren, Chunming Yang*, Yaxin He, Yun Liang, Jinlong Liu, Geoffrey I.N. Waterhouse, Junhua Li, Dong Qian*, Journal of Alloys and Compounds, 2021, 889, 161661.

[5]Yaxin He, Jun Ren, Xiaoyang Lin, Jinlong Liu, Qian Xiang, Chunming Yang*, Yun Liang, Zhouli Li, Junhua Li, Dong Qian*, Ionics 2023, 29, 2887–2898.

[6]Fuxing Yin, Jun Ren, Guoyan Wu, Chengwei Zhang*, Yongguang Zhang*, Polymers 2019, 11, 277.

[7]Yongguang Zhang, Jun Ren, Yan Zhao*, Taizhe Tan, Fuxing Yin and Yichao Wang*, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2019, 10, 514–521.

[8]Fuxing Yin, Jun Ren, Yongguang Zhang*, Taizhe Tan, Zhihong Chen,Nanoscale Research Letters, 2018, 13, 307.

[9]Yongguang Zhang, Jun Ren, Daorui Wang, Chengwei Zhang*, Fuxing Yin, Aliya Mukanova, Zhumabay Bakenov, ChemElectroChem 2018, 5, 1591.

[10]Yan Song, Jun Ren, Guoyan Wu, Wulin Zhang, Chengwei Zhang*, Fuxing Yin*, Journal of Materials Research, 2019, 34, 600–607.

[11]Yan Zhao, Jun Ren, Taizhe Tan, Moulay-Rachid Babaa, Zhumabay Bakenov, Ning Liu*, Yongguang Zhang*, Nanomaterials 2017, 7, 260.

[12]Haipeng Li, Yaqiong Wei, Jun Ren, Wulin Zhang, Chengwei Zhang*, Yongguang Zhang*, Polymer 2018, 137, 261–268.

授权专利:

1.杨春明,任俊,陈庆蓉,一种聚合硫酸铝溶液的制备方法和无碱液体速凝剂,专利号:ZL 2021 1 0186559.8

2.Yang Chunming,Yuan Xiaoqin,Ren Jun,Composite emulsifier for diesel oil and microemulsified diesel oil, Application Number: ZA202110626B

获奖及荣誉:

联系方式:jren@zjhu.edu.cn