dafa888casino网页版下载-The.1

您目前的位置: 首页
郭迎春
作者: 更新时间:2023-09-11 14:21:29

   郭迎春,男,副教授,19922月出生,重庆市开州区人,工学博士,2020博士毕业于河北工业大学化学工程与技术专业。

研究方向:多孔催化材料的制备及其应用;助力双碳的光热催化剂的设计构筑及其性能研究;单原子催化剂的宏量制备及其催化CO2转化研究。

科研项目:

1.中国博士后科学基金第70批面上资助,主持

2.河北省自然科学基金青年项目,主持

3.国家自然科学基金青年项目,主持

发表论文:

1. Yingchun Guo, Xinxin Wang, Lei Feng, Feng Liu, Jinsheng Liang*, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Green Chemistry, 2023, 25, 3585-3591. IF=11.034(中科院分类一区

2. Yingchun Guo1, Feng Liu1, Lei Feng, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*, Jinsheng Liang*. Chemical Engineering Journal, 2022, 429, 132150. IF= 16.744(中科院分类一区)

3Yingchun Guo, Weijia Chen, Lei Feng, Yanchen Fan, Jinsheng Liang*, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10, 12418-12428. IF=14.511(中科院分类一区)

4. Yingchun Guo, Lei Feng, Changcheng Wu, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Journal of Catalysis, 2020, 390, 213-223. IF=7.92(中科院分类一区)

5. Yingchun Guo, Lei Feng, Changcheng Wu, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(37), 33978-33986. IF=8.758(中科院分类一区)

6. Yingchun Guo, Lei Feng, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Chemical Communications, 2019, 55(21), 3093-3096. IF=5.996(中科院分类一区)

7. Feng Liu, Lei Shi, Shaofeng Song, Kai Ge, Xiaopeng Zhang, Yingchun Guo*, Dong Liu*. Small, 2021, 2102425. IF=13.281(中科院分类一区)

8. Yueming Hou, Xiaomei Wang*, Yingchun Guo*, Xu Zhang *. Nanoscale, 2021, 13, 18695-18701. IF=7.79(中科院分类一区)

9. Xinxin Wang, Yueming Hou, Xiaomei Wang*, Yingchun Guo*, Xu Zhang*. Applied Surface Science, 2023, 608, 155123. IF=7.392(中科院分类一区)

10. Hao Han, Yingchun Guo, Xiaomei Wang*, Xu Zhang *. Journal of Colloid And Interface Science, 2023, 646, 167-175. IF=9.965(中科院分类一区)

11. Xiuli Wang, Yingchun Guo, Xueri Nan, Shang Shi, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Journal of Hazardous Materials, 2019, 371, 362-369. IF=7.65(中科院分类一区)

12. Lingbo Kong, Yingchun Guo, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Nanotechnology, 2019, 31(1), 015701. IF=3.399(中科院分类二区)

13. Yiming Zhao, Yingchun Guo, Xiaomei Wang*, Xu Zhang*. Journal of Materials Science, 2019, 1-12. IF=3.442(中科院分类二区)

授权专利:

张旭,郭迎春,王小梅,一种具有酸碱性三维集成yolk-shell结构微纳反应器的制备方法,发明专利,201810 19 日,专利号:ZL201810492116.X

联系方式:03273@zjhu.edu.cn