dafa888casino网页版下载-The.1

您目前的位置: 首页
王德亮
作者: 更新时间:2022-11-08 11:27:33

个人简介:

2009.09-2013.06 郑州大学,化学与分子工程学院,化学专业,理学学士

2013.09-2018.06 中国科学院大学,高分子化学与物理,理学博士

2018.07-2019.12 成都京东方光电科技有限公司,高级工程师

2020.06-2022.08 深圳大学,材料学院,博士后工作研究

2022.10-至今 湖州师范学院dafa888casino网页版下载讲师

 

研究方向:有机光电功能材料

 

科研项目

 

发表论文:

1. Deliang Wang, Junyi Gong, Yu Xiong*, Hongzhuo Wu, Zheng Zhao, Dong Wang, and Ben Zhong Tang*. Adv. Funct. Mater. 2022, 2208895

2. Deliang Wang, Hongzhuo Wu, Junyi Gong, Yu Xiong*, Qian Wu, Zheng Zhao, Lei Wang*, Dong Wang* and Ben Zhong Tang*. Mater. Horiz., 2022, 9, 1081-1088

3. Hongzhuo Wu, Deliang Wang, Dong Wang*, Yu Xiong*, Ben zhong Tang*. Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2101656.

4. Deliang Wang, Xiaolan Qiao*, Hongxiang Li*. Chem. Commun., 2019, 55, 6253-6256.

5. Deliang Wang, Xiaolan Qiao*, Hongxiang Li*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 26451-26455.

6. Deliang Wang, Cristina Capel Ferrn, Frantisek Hartl, and Hongxiang Li*. Chem. Eur. J. 2017, 23, 13776-13783.

授权专利:

 

获奖及荣誉:

 

联系方式:wangdeliang@zjhu.edu.cn   

办公室:dafa888casino网页版下载25-405